Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska

Oferta

Kancelaria oferuje usługi w zakresie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, niezależnie od prowadzonej przez nich formy prawnej działalności gospodarczej oraz oferuje klientom indywidualnym pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa, nakierowaną na skuteczne i możliwie szybkie rozwiązanie zaistniałych problemów prawnych. Świadcząc usługi prawne dla swoich Klientów radca prawny Małgorzata Kozłowska ma zawsze na uwadze ich indywidualną sytuację materialną i życiową.

Radca prawny Małgorzata Kozłowska posiada wieloletnie doświadczenie na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, budowlanego oraz administracyjnego w szczególności w zakresie:
• sporządzania projektów oraz analizy umów cywilnoprawnych, tj.: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa o roboty budowlane, umowa cesji wierzytelności, umowa przejęcia zobowiązań, umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa pożyczki, umowa o roboty budowlane, umowa przewozu, umowa ubezpieczenia;
• darowizn;
• spadkobrania, w tym ustawowych zasad dziedziczenia, sporządzenia testamentu, oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku lub jego odrzucenia, wydziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku, zachowku, postępowania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn;
• nabywania lub sprzedaży nieruchomości, w tym nabywania nieruchomości od komornika lub syndyka, umów przedwstępnych sprzedaży, odstąpienia od umowy sprzedaży, zastępczego oświadczenia woli, jak również dochodzenia roszczeń o zapłatę, w tym o zwrot zadatku;
• stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, regulowania stanu prawnego nieruchomości;
• ustanowienia służebności gruntowej, osobistej lub służebności przesyłu oraz dochodzenia roszczeń tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
• ustanowienia lub zniesienia ograniczonych praw rzeczowych, w tym m.in. ustanowienia na nieruchomości zabezpieczenia w postaci hipoteki, wykreślenia hipoteki, a także ustanowienia zastawu, w tym zastawu rejestrowego oraz zastawu na prawach;
• dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem posiadania, wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z rzeczy, wydaniem rzeczy, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
• dochodzenia odszkodowań;
• dochodzenia roszczeń oraz obrona przed tzw. niedozwolonymi klauzulami umownymi, karami umownymi, odszkodowaniami;
• dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady rzeczy, w tym roszczeń konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową,
• utworzenia i rejestracji spółek prawa cywilnego oraz handlowego, fundacji, stowarzyszeń;
• sporządzenia i zmian umowy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej;
• dokonywania wpisów i aktualizacji we właściwych dla przedsiębiorcy rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
• rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej;
• uregulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi;
• alimentów;
• ubezwłasnowolnienia;
• przysposobienia;
• aktów stanu cywilnego;
• ustanowienia rozdzielności majątkowej;
• obsługa procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach, począwszy od zakupu gruntu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
• zaskarżanie decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

Świadczenie pomocy prawnej we wskazanych powyżej dziedzinach odbywa się na podstawie pełnomocnictwa lub umowy z Klientem i polega na:
• sporządzaniu pism procesowych (tj.: pozew, w tym pozew wzajemny, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, pismo przygotowawcze w toku procesu lub wnioski dowodowe, apelacja, zażalenie, skarga na referendarza, skarga kasacyjna, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego)
• sporządzeniu wniosków w postępowaniach nieprocesowych (m.in.: wniosku o dokonanie właściwych wpisów w księgach wieczystych, wniosku o zniesienie współwłasności, dział spadku, dział majątku wspólnego małżonków, ustanowienie drogi koniecznej, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, wniosków w sprawach dotyczących wpisów we właściwych rejestrach);
• reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi;
• reprezentacji przed urzędami, organami państwowymi lub samorządowymi;
• reprezentacji w toku mediacji lub postępowań pojednawczych;
• sporządzaniu projektów umów cywilnoprawnych;
• analizie kontraktów publicznoprawnych, umów gospodarczych;
• pomocy prawnej przy zakładaniu lub rejestracji spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego;
• doradztwie prawnym;
• prowadzeniu spraw windykacyjnych zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i w toku postępowania egzekucyjnego, a także w postępowaniu upadłościowym układowym lub likwidacyjnym.

Wynagrodzenie:
Sposób ustalania wynagrodzenia Kancelarii jest uzależniony od tego, czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy tez na podstawie zlecenia jednorazowego.
Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów obejmuje honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).
Ponadto Strony mogą się umówić, że Kancelarii będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie za pomyślny wynik sprawy.
Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone w ramach stałej obsługi prawnej może być ustalone:
– godzinowo – na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych; wynagrodzenie jest określone w ten sposób, gdy zakres zadań i wymiar czasu pracy poświęconego na ich realizację da się z góry przewidzieć,
– ryczałtowo – Strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy nie można z góry określić zakresu działań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację,
– za wykonane czynności – Strony ustalają wynagrodzenie za dodatkowe czynności; wynagrodzenie jest określane wówczas stawką godzinową bądź w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie podlega negocjacjom. Na zapytanie Klienta istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi.